THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI: ARKITEKT

Objekti: Ekspert për planin e mobilimit (Arkitekt)

Autoriteti kontraktues: Bashkia Përmet

Adresa: Sheshi “Abdyl Frasheri”, Përmet

E-mail: info@bashkiapermet.gov.al

Data e publikimit: 2 Korrik 2024

 1. Informacion i përgjithshëm

Bashkia Përmet po implemeton projektin “Të moshuar jo të vetmuar, aktiv dhe të lumtur” në kuadër të Programit Askush të mos mbetet pas LNB2 projekt i cili financohet nga SDC dhe zbatohet nga UNDP. Fokusi i këtij projekti është përmirësimi i shërbimeve për moshën e tretë dhe të moshuarit e vetmuar, duke kontribuar në përmirësimin e kushteve të Qendrës Ditore për të moshuarit dhe funksionalizimin e saj, rritjen e përfshirjes sociale të moshës së tretë në qytetin e Përmetit nëpërmjet realizimit të aktiviteteve të lidhura me këtë kategori, ofrimin e shërbimit të asistencës shtëpiake për të moshuarit e vetmuar etj. Ky projekt do të zbatohet në Përmet dhe target grupi janë të moshuarit e qytetit të Përmetit.

 1. Detyrat e Ekspertit

Eksperti duhet të hartojë një Plan për mobilimin e Qendrës Ditore për të moshuarit për vlerën e përcaktuar në buxhetin e projektit Blerje paisje për mobilimin e Qendrës dhe artikuj për argëtim në vlerën totale 1 200 000 lekë.

Arredimi i sallës së Qendrës përfshin: Blerje të paisjeve si karrige, tavolina, një kënd i rehatshëm për kohën e lirë, sete të ndryshme lojrash apo rafte për bibliotekën e tyre dhe ruajtjen e paisjeve të argëtimit.

       3. Kualifikimet e kërkuara

 •  Të ketë mbaruar studimet master profesional ose shkencor në degën Arkitekturë
 • Preferohet të jetë përfshirë në projekte me fokus mobilimin ose punë të ngjashme
 • Të jetë i pajisur me Licence
 • Preferohet të jetë nga Përmeti
 • 4. Dokumentacion i detyrueshëm
 • CV
 • Kopje e diplomës
 • Kopje Licencës
 • Ftesë për ofertë

Personat e interesuar duhet të dërgojnë dokumentacionin në adresën info@bashkiapermet.gov.al , ose në zarf të mbyllur me postë, deri në datën 09.07.2024, në adresën: Sheshi “Abdyl Frashëri”,Përmet.

Kriteret e vlerësimit

Vlerësimi i ofertave do të mbështetet duke pasur si referencë kualifikimet e kërkuara më sipër.

Fondi limit: 100 000 Lekë me TVSH

  Njoftimi i fituesit

Fituesi do të njoftohet me e-mail brenda datës 12.07.2024.

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI /APLIKIM ARKITEKT