Në bazë të VKM nr. 329 datë 16.05.2012 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ”, Bashkia kryen procedurat e marrjes së dokumentacionit për dhënien e ndihmës së menjëhershme për këto raste dhe vazhdimin e procedurave të mëtejshme.

Aplikimi për dhënien e ndihmës financiare familjarve që u është djegur shtëpia.

Dokumentacioni që kërkohet është:

 • Kërkesën e familjarit për ndihmë në rastin e fatkeqësisë.
 • Vërtetimin  nga sektori i PMNZH-së.
 • Certifikatën familjare.
 • Fotokopje kartë identiteti.
 • Fotografi të objektit të djegur.
 • Vërtetim nga rajoni.(si banor i atij rajoni)
 • Deklaratën e materialeve të djegura të hartuar në prani të përfaqësuesit të rajonit.

Përfitim ndihme financiare në rast fatkeqësish natyrore

Dokumentacioni që kërkohet është:

 • Proçes-verbal i konstatimit të gjendjes
 • Preventivat e dëmeve nga ana ndërtimore në objektet e banimit, si dhe dëmeve në orendi pajisje, etj
 • Çertifikatë familjare në momentin e ndodhjes së fatkeqësisë
 • Çertifikatë e vdekjes së pjesëtarit të familjes, kur ka raste të tilla, shoqëruar me vërtetimin mjeko-ligjor sipas rastit
 • Vërtetim nga PMNZH-ja në rast zjarri
 • Studimi gjeologjik
 • Vendim i Këshillit Bashkiak konfirmuar nga Prefekti