BURIME NJERËZORE

Zyra e burimeve njerëzon lëshon vërtetime punonjësi dhe vjetërsie pune. I interesuari duhet të paraqitet me një mjet identifikimi tek zyra përkatëse.

PROCEDURA E ANKIMIMIT

Ankimimi ndaj masave administrative të vendosura nga strukturat e Bashkisë së Përmetit.
Lista e dokumentave:
1.Kërkesë me shkrim
2.Kopje e masës administrative të vendosura nga Bashkia Përmet
3.Provat me të cilën provon se kjo masë administrative nuk është e mbështetur në ligj
-Afati: 60 ditë nga dita e protokollimit në Bashkinë Përmet