Këshilli Bashkiak me Vendimin Nr.83 , datë 02.12.2020 “ Për Paketën Fiskale të vitit 2021” ka përcaktuar Taksat dhe Tarifat për vitin 2021.

Vërtetimet që mund të lëshohen nga zyra e Taksa-Tregjeve :

  • Vërtetim për pjesëmarrje në tender
  • Vërtetim që nuk ushtron aktivitet privat
  • Vërtetim kryerje detyrimesh

Për më shumë detaje referojuni Paketës Fiskale 2021.