Për më shumë detaje drejtohuni te zyra e shërbimit social në Bashki dhe NJA ose referojuni faqes web të Shërbimit Social Shtetëror.