Shërbimet qe ofron zyra e gjendjes civile 

Regjistrim martese

Regjistrim lindje

Regjistrim vdekje

Ndarje familjare dhe bashkim familjar

Leje banimi

Pagesat për shërbimet.

Legjislacioni

Për vërtetim banimi drejtohuni te Zyrat e Gjendjes Civile vetë me kartë identiteti.

Për informacione të mëtejshme drejtohuni pranë Zyrës së Gjendjes Civile ose pranë Sportelit të Informacionit.