Plani i Mbarështrimit të Pyjeve dhe Kullotave për periudhën 2022-2031

Plan lokal veprimi rinia 2021-2023

Plani i integritetit

Plani lokal i strehimit

null

PLANI I AKSESUESHMËRISË.

null

Strategjia per zvogelimin e Riskut te Fatkeqesive ne Bashkine Permet

null

null

Plani Emergjencave Civile Bashkia Permet

null

Plani i Kujdesit Social 2019-2023 Bashkia Përmet