Zyra e urbanistikës ofron shërbimet e mëposhtme:

  • Koordinimin e kërkesave të subjekteve të ndryshme në përshtatje me politikat urbane të qytetit
  • Trajtimin e konflikteve të ndryshme që lidhen me pronën, për ndërtime në proces;
  • Shqyrton ankesat për ndërtimet pa leje.
  • Shqyrton ankesa të qytetarëve mbi zbatimin e lejes së miratuar;
  • Shqyrton ankesa të qytetarëve për dëmtime të ambjentit rrethues ose të objekteve kufitare me atë që ndërtohet;
  • Shqyrtimin e dokumentacionit teknik e juridik të kërkesave për sheshe e leje ndërtimi;
  • Kontrollin e dokumentacionit teknik, projekti i arkitekturës, i formularëve etj, për të garantuar Rregulloren Urbane;
  • Udhëzon e sqaron të gjithë të interesuarit për përgatitjen e dokumentave të  nevojshme për aplikim, për shesh e leje ndërtimi.