Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje

Aktet për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik

Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje

Raporti vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes

Procedurat e ankimimit lidhur me procesin e këshillimit me publikun

Procedura e marrjes dhe shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve

Iniciativa qytetare