Raporti vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes

  • Numri i akteve te miratuara nga organet e bashkise me konsultim publik gjate nje viti
  • Numrin e pergjithshem te komenteve dhe rekomandimeve te marra nga palet e interesuara
  • Numrin e rekomandimeve dhe komenteve te pranuara dhe te refuzuara gjate procesit te vendimarrjes
  • Numrin e takimeve publike te organizuara