Udhezues dhe Fletpalosje per qytetaret (cfare eshte QV, procesi i vendimmarrjes se KB, procesi i konsultimit te buxhetit nga Keshilli me qytetaret etj)