Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje

  • Projekt aktin dhe relacionin shpjegues për tu konsultuar me publikun mund ta gjeni në faqen e internetit .

Brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit e të konsultimit publik, mund të dorëzoni komente dhe rekomandime me postë në adresën: Bashkia Përmet, sheshi “Abdyl Frashëri ose me postë elektronike në adresëninfo@bashkiapermet.gov.al.  Vendi, data dhe ora e konsultimit me publikun është në faqen zyrtare të internetit https://bashkiapermet.gov.al.

  • Arsyeve të nevojshme për nxjerrjen e projektaktit si dhe ndikimi që do të ketë
  • Afati, vendi dhe mënyrën me të cilën palët e interesuara paraqesin dhe dërgojnë rekomandimet e tyre
  • Adresën e kontaktit të koordinatorit pë njoftimin dhe konsultimin publik të bashkise ose struktures përgjegjese per mbledhjen e rekomandimeve e të komenteve për projektaktin
  • Vendin dhe datën e organizimit të takimit publik në rastet kur bashkia vendos për organizimin e tij