Projekt aktin dhe relacionin shpjegues për tu konsultuar me publikun mund ta gjeni në faqen e internetit .

Brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit e të konsultimit publik, mund të dorëzoni komente dhe rekomandime me postë në adresën: Bashkia Përmet, sheshi “Abdyl Frashëri ose me postë elektronike në adresëninfo@bashkiapermet.gov.al.  Vendi, data dhe ora e konsultimit me publikun është në faqen zyrtare të internetit https://bashkiapermet.gov.al.