Iniciativa qytetare

  • Mënyra dhe forma e paraqitjes së iniciativës qytetare

Iniciativa qytetare i referohet Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.
Çdo komunitet, nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar të tij, ose jo më pak se një për qind e banorëve të bashkisë ka të drejtë të paraqesin për vendimmarrje në këshillin bashkiak iniciativa  qytetare  për  çështje  që  janë  brenda  juridiksionit  të  njësisë  së  vetëqeverisjes vendore. Mënyra dhe forma e paraqitjes së këtyre iniciativave, procedura e shqyrtimit dhe miratimit të tyre përcaktohet në rregulloren e organizimit dhe funksionimit të këshillit bashkiak.

  • Procedurave të shqyrtimit dhe e miratimit të iniciativës qytetare

Propozimet e ardhura në këshill si iniciativë qytetare, kur kanë ndikim financiar në buxhetin e njësisë së vetëqeverisjes vendore, shqyrtohen në këshill, sipas rendit të ditës, dhe nuk mund të miratohen pa marrë më parë mendimin e kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

  • Adresa postare/elektronike per depozitimin e iniciatives  qytetare
  • Mënyrat dhe afatet e kthimit të përgjigjeve për mosmiratimin e iniciativës qytetare