Shprehje interesi për pjesëmarrje në trajnime

Bashkia Përmet dhe Forumi i Pavarur i Gruas Shqiptare po implementojnë projektin e financuar nga BE “Key People – Key Knowledge”. Qëllimi i projektit është të krijojë mundësi të reja pune/biznesi për gratë dhe të rinjtë e papunë,nëpërmjet:     (i)          Hartimit dhe dhe administrimit të një ekosistemi të qëndrueshëm për zhvillimin socio-ekonomik lokal duke rigjallëruar ekonominë lokale…

SHTYHET AFATI I APLIKIMEVE/BASHKIA PËRMET NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD2 SHPALL: THIRRJEN E PESTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR 2 (ReLOaD2)

Bashkia Përmet ka një bashkëpunim të gjatë dhe të sukseshëm me organizatat jo fitimpruese lokale me qëllim realizimin e objektivave zhvillimore të Bashkisë. Në këtë kuadër Bashkia Përmet ka zbatuar me sukses metodologjinë LOD të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD). Bashkia Përmet do vazhdojë ta aplikojë metodologjinë LOD, në kuadër të…