KAMPI VEROR I BE-së

Në kuadër të projektit “Përmirësimi i aksesit në shërbime publike për të rinjtë e Permetit (IN-YEP) do të zhvillohet Kampi Veror i Bashkimit Evropian në datat 15-22 Qershor. Të rinjtë do të informohen dhe ndërgjegjësohen rreth vlerave kryesore të BE-së si, vullnetarizmi, demokracia, mjedisi, të drejtat e njeriut etj, duke përdorur mënyra interaktive edukimi. Regjistimet…