Call for expression of interest construction works

In the of the framework of the implementation  of the EU funded project “Key People, Key Knowledge”, the  Municipality of Permet  will open a tender procedure  for the procurement of the  contract with object ” Partial reconstruction of the Petran  Administrative Unit building with change of destination to  recreational centre and reconstruction of the ping-pong…

Perfshiu merr inisiativen

  Pyetësorë dhe anketa elektronike Analiza e Sondazhit Bashkia Permet Shkresa e Keshillit Bashkiak Drejtuar Administrates me Prioritetet e Komunitetit per PBA 2024-2026 Sistemi i Integruar i Kerkesave dhe Ankesave Kalendari vjetor i takimeve dhe konsultimeve publike (ne terren apo online), kalendari degjesave publike ne mbledhjet e KB Procedurat per te bere nje ankimim ne…