Pyetësorë dhe anketa elektronike

Analiza e Sondazhit Bashkia Permet

Shkresa e Keshillit Bashkiak Drejtuar Administrates me Prioritetet e Komunitetit per PBA 2024-2026

Sistemi i Integruar i Kerkesave dhe Ankesave

Kalendari vjetor i takimeve dhe konsultimeve publike (ne terren apo online), kalendari degjesave publike ne mbledhjet e KB

Procedurat per te bere nje ankimim ne lidhje me konsultimin publik dhe ato te marrjes dhe shfrytezimit te komenteve dhe rekomandimeve nga konsultimi (permbledhje nga Rregullorja e KB)

Njoftimi per nismen e vendimmarrjes me pjesemarrje

Peticionet, iniciativat qytetare, formatet, procedurat, afatet, adresa e dorezimit (permbledhje nga rregullorja e KB)

Rregjistri i peticioneve, iniciativave