Open Invitation for tender: Purchase of laboratory equipment for the production of cosmetic products

Project: MAPCULT, EU funded project Location: Permet, Albania FOR provision of the following supplies:Purchase of laboratory equipment for the production of cosmetic products Reference: MAPCULT/AL/2021/425-790/SUPPLY/2 Procedure: PRAG 2022 simplified with local publication Deadline: 12.03.2024 The tender documents will be available in the followng link: Tender dossier  If you have problems in accessing the documents, please write an email…

BASHKIA PËRMET NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD2 SHPALL: THIRRJEN E GJASHTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR 2 (ReLOaD2)

Bashkia Përmet ka një bashkëpunim të gjatë dhe të sukseshëm me organizatat jo fitimpruese lokale me qëllim realizimin e objektivave zhvillimore të Bashkisë. Në këtë kuadër Bashkia Përmet ka zbatuar me sukses metodologjinë LOD të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD). Bashkia Përmet do vazhdojë ta aplikojë metodologjinë LOD, në kuadër të…