FTESË PËR PJESËMARRJE NË DITËN E HAPUR/SESION INFORMUES MBI: THIRRJEN E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NË PËRMET

Programi Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Republika e Maqedonisë së Veriut, Malin e Zi dhe Serbinë. Qëllimi i përgjithshëm është të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe…

Rekomandime për shoqatat që aplikojnë në programin RELOAD.

Ky dokument thekson gjetjet e identifikuara nga vlerësimi i projekt propozimeve të paraqitura nga OShC-të gjatë Thirrjes së parë publike në Bashkinë Përmet. Qëllimi i tij është të mbështesë OShC-të për të përmirësuar projekt propozimet dhe për të mos përsëritur gabimet e njëjta ose të ngjashme në të ardhmen. Gjetjet, përfshijnë gabimet dhe rekomandimet përkatëse…

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI: PSIKOLOG, LOGOPEDIST, TERAPIST OKUPACIONAL DHE FIZIOTERAPIST.

Ka përfunduar ndërtimi i Qëndrës Komunitare për fëmijët me nevoja të vecanta. Po vazhdohet me mobilimin e qëndrës dhe së shpejti ajo do të jetë funksionale. Në këtë kuadër, Bashkia Përmet hap thirrjen për shprehje interesi për pozicionet e mëposhtme: Psikolog Logopedist Terapist okupacional Fizioterapist Të interesuarit duhet të dërgojnë me e-mail në adresën bashkiapermet2015@gmail.com,…

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË KUADËR TË PROJEKTIT RELOaD.

  BASHKIA E PËRMETIT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL THIRRJEN E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD) 11.02.2019 Programi Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara…