Open invitation to tender: Architect for the design of the project for the ping-pong rooms in Permet and Petran and the recreational centre in Petran

Project: EU funded project, Key People, Key Knowledge Location: Permet, Gjirokaster, Albania FOR provision of the following services:  Architect for the design of the project for the ping-pong rooms in Permet and Petran and the recreational centre in Petran TOTAL BUDGET: 5,000 EUR VAT excluded Procedure: PRAG 2022 simplified with local publication Deadline:02.12.2022 The tender documents…

BASHKIA PËRMET NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD2 SHPALL:  THIRRJEN E DYTË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR 2  (ReLOaD2)

Bashkia Përmet ka një bashkëpunim të gjatë dhe të sukseshëm me organizatat jo fitimpruese lokale me qëllim realizimin e objektivave zhvillimore të Bashkisë. Në këtë kuadër Bashkia Përmet ka zbatuar me sukses metodologjinë LOD të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD). Bashkia Përmet do vazhdojë ta aplikojë metodologjinë LOD, në kuadër të…

Kërkesë për ofertë, sistem kamerash

  KËRKESË PËR OFERTE    Kërkesë për Ofertë Blerje dhe installim sistem kamerash për 2 kopshte Titulli i projektit Fëmijë të sigurt dhe të lumtur Organizata Shoqata Multifunksionale për Kulturë, Edukim dhe Zhvillim Afati i aplikimit 24.03.2022-03.04.2022   I.Përshkrimi i projektit dhe objektivat kryesore: Shoqata Multifunksionale për Kulturë, Edukim dhe Zhvillim, po implemeton projektin “Fëmijë…

Mbledhja Shkurt 2022

Numri Data Emërtimi Tipi Fusha e veprimtarisë Dokumentat shoqërues Hartuesi 11 23.02.2022 Për miratimin e përditësimit të listës përfundimtare (të pjesshme) të pronave të paluajtshme publike shtetërore që transferohen në pronësi ose përdorim të Bashkisë Përmet, NJA Frashër, Qarku Gjirokastër Kryetari i Bashkisë 12 23.02.2022 Dhënien me qera të kullotave Kryetari i Bashkisë 13 23.02.2022…

Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare

Aktivitet artistik-letrar u zhvillua sot nga fëmijët e QKF Përmet me mbështetjen e instruktores Kozeta Jashari dhe Njësisë së Integrimit Evropian Përmet me rastin e ditës ndërkombëtare të gjuhës amtare. Përmes interpretimit të poezive dhe këngëve fëmijët përcollën mesazhin e rëndësishëm të dashurisë dhe ruajtjes së gjuhës amtare. Gjuha është pjesë e pandashme e identitetit…

Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes së Parë Publike për OSHC-të në bashkinë Përmet.

Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes së Parë Publike për OSHC-të në bashkinë Përmet.   Nr. Organizata Projekti Pikët             Komente PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM LOTI 1 1. Shoqata ” Përmeti Futboll Klub 1930″ Të mbështesim futbollin në Përmet. 81 pikë Propozuar për financim.…

Mbledhja Janar 2022

Numri Data Emërtimi Tipi Fusha e veprimtarisë Dokumentat shoqërues Hartuesi 1 24.01.2022 Miratimin e raportit të monitorimit të buxhetit për 12 mujorin viti 2021 Kryetari i Bashkisë 2 24.01.2022 Vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Përmet për vitet 2023-2025 Kryetari i Bashkisë 3 24.01.2022 Miratimin e masave shtërnguese të mbledhjes me forcë…