Mbledhja Shkurt 2022

Numri Data Emërtimi Tipi Fusha e veprimtarisë Dokumentat shoqërues Hartuesi 11 23.02.2022 Për miratimin e përditësimit të listës përfundimtare (të pjesshme) të pronave të paluajtshme publike shtetërore që transferohen në pronësi ose përdorim të Bashkisë Përmet, NJA Frashër, Qarku Gjirokastër Kryetari i Bashkisë 12 23.02.2022 Dhënien me qera të kullotave Kryetari i Bashkisë 13 23.02.2022…