Njoftim në lidhje me publikimin e rezultateve të thirrjes RELOAD

Sipas guidës së thirrjes, nëse projekt-propozimet miratohen për financim apo jo, të gjithë aplikantëve u njoftohet me shkrim vendimi për projekt-propozimin e tyre brenda 15 ditë pune nga mbyllja e thirrjes publike. Rezultatet shpallen në faqen e internetit të Bashkisë PËRMET (www.bashkiapermet.gov.al). Duke konsideruar situatën në të cilën ndodhemi rezultatet nuk mund të publikohen brënda…

BASHKIA PËRMET SHPALL: Thirrjen Publike për zgjedhjen e një përfaqësuesi të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) në Komisionin e Vlerësimit të aplikimeve për Thirrjen e tretë publike për OSHC-të në Bashkinë Përmet në kuadër të partneritetit me programin ReLOaD .

BASHKIA PËRMET SHPALL: Thirrjen Publike për zgjedhjen e një përfaqësuesi të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) në Komisionin e Vlerësimit të aplikimeve për Thirrjen e tretë publike për OSHC-të  në Bashkinë Përmet në kuadër të partneritetit me programin ReLOaD . Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e…

Sesion informimi në kuadër të RELOAD

Bashkia Përmet në bashkëpunim me stafin e projektit ReLOaD në  Shqipëri ka shpallur më 02/03/2020 Thirrjen e tretë publike për OSHC-të . Me qëllim mbështetjen e OSHC-ve për të paraqitur aplikime në përputhje me kriteret e Udhëzuesit, ishte parashikuar që në 25.03.2020 të organizohej një ditë e hapur/sesion informimi . Për shkak të situatës në vend ky sesion informimi…

THIRRJA E TRETË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË KUADËR TË PROJEKTIT RELOaD.

BASHKIA E PËRMETIT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL THIRRJEN E TRETË PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD) 02.03.2020 Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor, duke mbështetur…

Takim konsultativ me OSHC në kuadër të projektit RELOAD

Bashkia Përmet është një ndër bashkitë fituese të projektit RELOAD (Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore) financuar nga Bashkimi Europian. Granti i ofruar nga projekti do të përdoret për mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile, të cilat do të ofrojnë shërbime në përputhje me prioritetet e Bashkisë. Në kuadër të këtij projekti, Bashkia përmet do hapë…

Thirrja e dytë për aplikime nga Programi IPARD II

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural dhe Autoriteti Menaxhues në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural shpall Thirrjen e Dytë për Dorëzimin e Aplikimeve, në kuadër të Programit IPARD II, nga Instrumenti i Ndihmës së Para-Anëtarësimit (IPA) për Zhvillimin Rural (IPARD) me qëllim zhvillimin e Sektorit Agro-Ushqimor. Afati per dorezimin e aplikimeve eshte data 16 Dhjetor 2019. Thirrja është…