Takim konsultativ me OSHC në kuadër të projektit RELOAD

Bashkia Përmet është një ndër bashkitë fituese të projektit RELOAD (Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore) financuar nga Bashkimi Europian. Granti i ofruar nga projekti do të përdoret për mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile, të cilat do të ofrojnë shërbime në përputhje me prioritetet e Bashkisë. Në kuadër të këtij projekti, Bashkia përmet do hapë…

Thirrja e dytë për aplikime nga Programi IPARD II

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural dhe Autoriteti Menaxhues në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural shpall Thirrjen e Dytë për Dorëzimin e Aplikimeve, në kuadër të Programit IPARD II, nga Instrumenti i Ndihmës së Para-Anëtarësimit (IPA) për Zhvillimin Rural (IPARD) me qëllim zhvillimin e Sektorit Agro-Ushqimor. Afati per dorezimin e aplikimeve eshte data 16 Dhjetor 2019. Thirrja është…

FTESE PER OFERTE-KATERING

CIOFF  Seksioni Kombetar Shqiptar nje shoqate kombetare  me qender ne qytetinn e Permetit dhe  qe punon ne fushen e trashegimise kulturore   ne partneritet me UNESCO , ne kuadrin e  projektit Permeti  Multikulturor – diversitet dhe ecoturizem   (qershor-dhjetor 2019 ) Programi Rajonal per Demokracine Vendore ne Ballkanin Perendimor ReLOaD, financuar nga BE  dhe zbatohet nga  Programi…

FTESE PER OFERTE – T-shirt me logo

CIOFF  Seksioni Kombetar Shqiptar nje shoqate kombetare  me qender ne qytetinn e Permetit dhe  qe punon ne fushen e trashegimise kulturore   ne partneritet me UNESCO , ne kuadrin e  projektit Permeti  Multikulturor – diversitet dhe ecoturizem   (qershor-dhjetor 2019 ) Programi Rajonal per Demokracine Vendore ne Ballkanin Perendimor ReLOaD, financuar nga BE  dhe zbatohet nga  Programi…

Leje banimi

Për të tërhequr Gjëndjen Civile nga një qytet në një qytet tjetër ose nga fshati në qytet nevojiten këto dokumenta : * kërkese me shkrim * vërtetim nga Rajoni ku banon * kontratë qiraje e noterizuar ose vërtetim pronësie * mandat arkëtimi (1000 lek te cilat derdhen në llogari të bashkisë) vetëm në rast se…

Mbledhja e Këshillit Bashkiak, 21.05.2019, ora 10:00.

Ju njoftojmë se më datë 21.05.2019 ora 10:00,  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite si më poshtë: Informacion: Efikasiteti dhe efektiviteti i zgjidhjes së problemeve në Sektorin e Bujqësisë dhe Pyjeve nga Administrata e Bashkisë Miratim i buxhetit faktik të vitit 2018. P/V për një ndryshim në vendimin Nr.08 datë 04.02.2019 të buxhetit…

Bashkimi Europian në Pëmet-Informimi i komunitetit.

Përmet, 9 maj 2019– Njësia për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj, në Bashkinë Përmet, në kuadër të Ditës së Europës shpërndau broshura dhe fletëpalosje mbi Bashkimin Europian. Më 9 maj, në ambjentin e jashtëm të Qëndrës Multifunksionale, atje ku ndodhet edhe Këndi i Bashkimit Europian në Përmet, u vendos një stendë me…

Ekspozita ” Të njohim Europën”

Përmet, 8-9 maj 2019– Njësia për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj, në Bashkinë Përmet, në bashkëpunim me shkollat e qytetit organizoi ekspozitën të” Njohim Bashkimin Europian”.  Disa nxënës, kryesisht ata që kanë qënë pjesëmarrës në shumicën e aktiviteteve të Njësisë së Integrimit, përgatitën nga një poster me informacione të ndryshme mbi Bashkimin…