Njoftim në lidhje me publikimin e rezultateve të thirrjes RELOAD

Sipas guidës së thirrjes, nëse projekt-propozimet miratohen për financim apo jo, të gjithë aplikantëve u njoftohet me shkrim vendimi për projekt-propozimin e tyre brenda 15 ditë pune nga mbyllja e thirrjes publike. Rezultatet shpallen në faqen e internetit të Bashkisë PËRMET (www.bashkiapermet.gov.al). Duke konsideruar situatën në të cilën ndodhemi rezultatet nuk mund të publikohen brënda…