BASHKIA PËRMET SHPALL: Thirrjen Publike për zgjedhjen e një përfaqësuesi të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) në Komisionin e Vlerësimit të aplikimeve për Thirrjen e tretë publike për OSHC-të në Bashkinë Përmet në kuadër të partneritetit me programin ReLOaD .

BASHKIA PËRMET SHPALL: Thirrjen Publike për zgjedhjen e një përfaqësuesi të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) në Komisionin e Vlerësimit të aplikimeve për Thirrjen e tretë publike për OSHC-të  në Bashkinë Përmet në kuadër të partneritetit me programin ReLOaD . Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e…