Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes së Parë Publike për OSHC-të në bashkinë Përmet.

Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes së Parë Publike për OSHC-të në bashkinë Përmet.   Nr. Organizata Projekti Pikët             Komente PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM LOTI 1 1. Shoqata ” Përmeti Futboll Klub 1930″ Të mbështesim futbollin në Përmet. 81 pikë Propozuar për financim.…

Mbledhja Janar 2022

Numri Data Emërtimi Tipi Fusha e veprimtarisë Dokumentat shoqërues Hartuesi 1 24.01.2022 Miratimin e raportit të monitorimit të buxhetit për 12 mujorin viti 2021 Kryetari i Bashkisë 2 24.01.2022 Vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Përmet për vitet 2023-2025 Kryetari i Bashkisë 3 24.01.2022 Miratimin e masave shtërnguese të mbledhjes me forcë…

Organet drejtuese

a.Kryesia e Këshillit Kryetar: Zj. Anila Mihali ZvKryetar :Zj.Anila Dhimitri b.Konferenca e Kryetarëve            Zj.Anila Mihali- Kryetare e Këshillit            Zj. Anila Dhimitri-Zv.Kryetare e Këshillit Kryetarët e Komisioneve Agim Andoni -Komisioni i Buxhetit, Finances dhe Ligjeve+ Komisioni i Titujve Vendore te Nderit Gerald Ilia-Komisioni i Planifikimit, Mbrojtjes…