Numri Data Emërtimi Tipi Fusha e veprimtarisë Dokumentat shoqërues Hartuesi
1 24.01.2022 Miratimin e raportit të monitorimit të buxhetit për 12 mujorin viti 2021 Kryetari i Bashkisë
2 24.01.2022 Vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Përmet për vitet 2023-2025 Kryetari i Bashkisë
3 24.01.2022 Miratimin e masave shtërnguese të mbledhjes me forcë të detyrimit tatimor të prapambetur Kryetari i Bashkisë
4 24.01.2022 Një ndryshim në vendimin Nr.78 datë 15.11.2021 për miratimin e taksave dhe tarifave vendore për Bashkinë Përmet për vitin 2022 Kryetari i Bashkisë
5 24.01.2022 Transferimin e shumës së kaluar gabim nga Komisioni Evropian për projektin MAPCULT nga llogaria e thesarit- në llogarinë speciale për projektin në Tirana Bank -në llogarinë speciale për projektin në Bankën e Shqipërisë.

 

Kryetari i Bashkisë
6 24.01.2022 Miratimin dhe zbatimin e planit të integritetit në Bashkinë Përmet Kryetari i Bashkisë
7 24.01.2022 Miratimin e Programit të punës së Këshillit Bashkiak për periudhën Janar 2022- Dhjetor 2022 Kryetari i Bashkisë
8 24.01.2022 Miratimin e sistemit të pikëzimit për familjet e pastreha për vitin 2022 Kryetari i Bashkisë
9 24.01.2022 Për miratimin e fondit të kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike, deri në 6% Kryetari i Bashkisë
10 24.01.2022 Për miratimin e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë, Janar 2022 Kryetari i Bashkisë