Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes së Parë Publike për OSHC-të në bashkinë Përmet.

 

Nr. Organizata Projekti Pikët             Komente
PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM LOTI 1
1. Shoqata ” Përmeti Futboll Klub 1930″ Të mbështesim futbollin në Përmet. 81 pikë Propozuar për financim.

 

2. Vjosa Explorer Iniciativa për zhvillimin e aktiviteteve sportive në Bashkinë Përmet 77 pikë Propozuar për financim.

 

PROJEKTET QË NUK JANË PROPOZUAR PËR FINANCIM LOTI 1
3. Shoqata ” Klub Albturist Përmet” Sport, turizëm dhe mirëqënie 24 pikë Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e mjaftueshme (minimumi 15 pikë)

 

4. Shoqata”Alpinizmi dhe Turizmi Malor Përmet” Zhivillimi I sportit të alpinizmit për të rinjtë 23 pikë Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e mjaftueshme (minimumi 15 pikë)

 

 

Nr. Organizata Projekti Pikët             Komente
PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM LOTI 2
1. Shoqata Multifunksionale për Kulturë, edukim dhe zhvillim Fëmijë të lumtur dhe të sigurt 86 pikë Propozuar për financim.

 

2. Shoqata Mjedis, Ujëra, Pyje Rijetëzimi i trashëgimisë kulturore-turistike ndër breza 84 pikë Propozuar për financim.

 

3. Shoqata FLOEM Nxitja dhe zhvillimi i aktiviteteve me pjesëmarrje masive në Bashkinë Përmet 70 pikë Propozuar për financim.

 

PROJEKTET QË NUK JANË PROPOZUAR PËR FINANCIM LOTI 2
4. Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën Modele fuqizuese të zhvillimit të komuniteve vulnerabël në Bashkinë Përmet 22 pikë Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e mjaftueshme (minimumi 15 pikë)