Erasmus Plus ka shpallur thirrjen që targeton Rininë, specifikisht – Erasmus Plus, KA 2 – Capacity Building in the Field of Youth. Kjo thirrje e ka afatin më 8 Mars 2018. 
Ftohen të aplikojnë individët shqiptarë, studentë, pedagogë, si dhe staf administrativ.
 
Pika Kombëtare e kontaktit në Shqipëri për Erasmus Plus Komponenti i Rinisë është organizata Beyond Barriers, që mund ta kontaktoni në office@beyondbarriers.org