Shprehje interesi për pjesëmarrje në trajnime

Bashkia Përmet dhe Forumi i Pavarur i Gruas Shqiptare po implementojnë projektin e financuar nga BE “Key People – Key Knowledge”. Qëllimi i projektit është të krijojë mundësi të reja pune/biznesi për gratë dhe të rinjtë e papunë,nëpërmjet:     (i)          Hartimit dhe dhe administrimit të një ekosistemi të qëndrueshëm për zhvillimin socio-ekonomik lokal duke rigjallëruar ekonominë lokale…