Më shumë informacion për statistika në nivel bashkie gjenden në linkun më poshtë:

http://www.instat.gov.al/al/temat/statistikat-e-p%C3%ABrgjithshme-dhe-rajonale/tregues-sipas-bashkive/

Më shumë informacion për statistika në nivel rajonal  gjenden në linkun më poshtë:

http://www.instat.gov.al/al/temat/statistikat-e-p%C3%ABrgjithshme-dhe-rajonale/rajonet/