Statistikat vendore

Publikimi i statistikave vendore:
Statistikat vendore me të dhënat kyçe të Bashkisë sipas fushave kryesore dhe të ndara sipas gjinisë, përpunohen dhe pasqyrohen në faqen zyrtare të INSTAT.

  • Kalendari i publikimit të statistikave vendore:
  • Statistika vendore me të dhëna kyce të bashkisë sipas fushave kryesore dhe të ndara sipas gjinisë

Më shumë informacion për statistika në nivel bashkie gjenden në linkun më poshtë:

http://www.instat.gov.al/al/temat/statistikat-e-p%C3%ABrgjithshme-dhe-rajonale/tregues-sipas-bashkive/

Më shumë informacion për statistika në nivel rajonal  gjenden në linkun më poshtë:

http://www.instat.gov.al/al/temat/statistikat-e-p%C3%ABrgjithshme-dhe-rajonale/rajonet/

  • Struktura përgjegjëse në bashki për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave