“Ndricimi i rrugës hyrëse të Përmetit” është pjesë e investimeve që po realizohen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në kuadër të projektit “Zhvillimi i Integruar Urban e Turistik në Shqipëri”, i financuar prej Bankës Botërore nëpërmjet Qeverisë Shqiptare. Projekti teknik konsiston në zëvendësimin e llambave dhe disa poleve të dëmtuara të dritave të rrugës hyrëse të qytetit Permet, si dhe elementë të shtuar të sigurisë dhe përmirësimin e sistemit të furnizimit me energji elektrike. Llambat fluoreshente kompakte ekzistuese (CFL) do të zëvendësohen me llambat LED (Light Emitting Diode).

Duke synuar një ndikim minimal negativ në mjedis dhe komunitetin ku pritet të zbatohet nënprojekti, është hartuar Lista e Kontrollit Mjedisor dhe Social, e cila duhet të respektohet rigorozisht gjatë zbatimit të projektit. Mirëpriten komente dhe sugjerime për këtë dokument, I cili do të jetë pjesë e kontratës së zbatimit.

Dokumenti ne shqip mund të shkarkohet këtu: (Liste kontrolli … link)

Mirëpriten komente dhe sugjerime për këtë dokument deri në datën 15.06.2018.

________________________________________________________________________________________

“The lighting of Permet’s access road” is part of the investments that are being implemented by the Albanian Development Fund under the project “Integrated Urban and Tourism Development in Albania”, funded by the World Bank through the Albanian Government. The technical project consists of replacing the bulbs and several damaged poles of Permet’s access street lights, as well as adding security elements and improvement of the power supply system. Existing compact fluorescent lamps (CFLs) will be replaced with LED (light emitting diodes).

Targeting a minimal negative impact on the environment and the community where the subproject is expected to be implemented, an Check List for Environmental and Social Management has been drafted, which should be strictly respected during the implementation of the project. We welcome comments and suggestions for this document, which will be part of the implementation contract.

The document in Englisht can be downloaded here: (Check list EMP … link)

We welcome comments and suggestions for this document up to 15.06.2018