Ju njoftojmë se në datë 20.09.2018, ora  10:00,  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak, me rend dite :

  1. Analiza ekonomiko-financiare e 8-të mujorit të vitit 2018.
  2. Dhënie ndihmë ekonomike muaji shtator.
  3. Mbi pagesën e 6% .
  4. Mbi dhënien e PAK.
  5. Mbi miratimin e dhënies me qera të ngastrave të ekonomisë pyjore Dangeëlli për ndërtim HEC.
  6. Mbi një ndryshim në V.K.B Nr.04 date 18.01.2018 “Për miratimin e buxhetit të bashkisë”.
  7. Për miratimin e mbarështrimit të ngastrave pyjore Nëmërcka, Njësia Administrative Carshovë.
  8. Të ndryshme Kërkesa/Ankesa