Apply with your business idea.

Cesvi invites all young persons who have a business idea or have just started a business to apply to be part of the support provided by the IN-YEP project.

The project entitled ” Improve Access to Public Services for Youth Empowerment in Permet. (IN-YEP) is supported by the EuropeAid project 166359/DD/ACT/AL “EU for Municipalities” and is implemented by Municipality of Permet as coordinator and Cesvi as co-beneficiary. The main objective of the project is  to contribute to the improvement of youth welfare and development by enhancing the local public infrastructure and quality of and access to services for them in the Municipality of Permet.

 

What do you gain?

All participants will receive professional one-to-one support from mentors to bring their idea to market as soon as possible or to grow their business.

How to apply?

Applications for startups are open until April 15, 2023. You just have to fill in the attached form and send it by e-mail to: cesvi.albania@gmail.com or submit it in person in the following address:

                                                                          CESVI

Street “Odhise Paskali”,  Permet, Albania

                                      Opening hours:  Monday- Saturday, 08:00-14:00

Five (5) start-ups will be selected for a mentoring cycle during the period May 2023- July 2023.

The evaluation criteria are:

Criteria Max. points
Clear description of the idea 10
Innovative Concept 10
Value proposition 10

 

Application form

 

Apliko me idenë tënde të biznesit.

Cesvi fton të gjithë të rinjtë që kanë një ide biznesi ose sapo kanë filluar një biznes të aplikojnë për të qenë pjesë e mbështetjes së dhënë nga projekti IN-YEP.

Projekti me titull ” Përmirësimi i aksesit në shërbimet publike për fuqizimin e të rinjve në Përmet. (IN-YEP)  mbështetet nga projekti EuropeAid 166359/DD/ACT/AL “BE për Bashkitë” dhe zbatohet nga Bashkia e Përmetit si koordinatore dhe Cesvi si partner. Qëllimi kryesor i projektit është të kontribuojë në përmirësimin e mirëqenies dhe zhvillimit të të rinjve duke përmirësuar infrastrukturën publike lokale dhe cilësinë e shërbimeve për ta në Bashkinë e Përmetit.

 

Çfarë fiton?

Të gjithë pjesëmarrësit do të marrin mbështetje profesionale nga mentorët për të sjellë idenë e tyre në treg sa më parë të jetë e mundur ose për të rritur biznesin e tyre.

Si të aplikojmë?

Aplikimet për startupe janë të hapura deri më 15 prill 2023. Ju vetëm duhet të plotësoni formularin e bashkangjitur dhe ta dërgoni atë me e-mail në: cesvi.albania@gmail.com ose ta dorëzoni atë personalisht në adresën e mëposhtme:

                                                                          CESVI

Rruga “Odhise Paskali”,  Permet, Albania

                                      Orari: e  hënë- e shtunë, 08:00-14:00

Pesë (5) start-up do të përzgjidhen për një cikël mentorimi gjatë periudhës Maj 2023- Korrik 2023.

Kriteret e vlerësimit janë:

Kriteret Max. pikë
Përshkrim i qartë i idesë 10
Koncepti inovator 10
Propozimi i vlerës së shtuar 10

 

Formulari i aplikimit