Raporti i pjesemarrjes se Keshilltareve ne punet e KB

Dashboards te performances se buxhetit , sherbimeve te bashkise