Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes Publike për OSHC-të në bashkinë Përmet

 

Nr. Organizata Projekti Pikët         Komente
PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM
1. Vjosa Explorer Iniciativa  për përfshirjen sociale të moshës së tretë në Bashkinë Përmet

 

86 pikë Propozuar për financim.

 

2. Shoqata Multifunksionale për Kulturë, edukim dhe zhvillim

 

Bicikleta dhe rinia 78 pikë Propozuar për financim.

 

PROJEKTET QË NUK JANË PROPOZUAR PËR FINANCIM
3 Shoqata Rafting Vjosa Outdoors Sport

 

    Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike skualifikohen nga procesi.
4. Shoqata Mjedis Ujëra, Pyje

 

Vazhdimi i traditës përmetare në funksion të turizmit të qëndrueshëm

 

  Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e mjaftueshme (minimumi 15 pikë)

 

5 Shoqata e Gazetarëve Profesionistë Rajonalë

 

Sfidat e turizmit përballë pandemisë COVID-19

 

  Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e mjaftueshme (minimumi 15 pikë)

 

6 Shoqata FLOEM

 

Mosha  e tretë, ofrim shërbimesh dhe përfshirje sociale Njësia Piskovë

 

58 pikë

 

Vetëm projektet me të paktën 60 pikë mund të konsiderohen për financim.

 

 

LEGJENDA

  1. Numri i projekteve të miratuara varet nga vlera totale e fondeve në dispozicion; projektet me numrin më të madh të pikëve miratohen për financim deri sa të jenë përdorur të gjitha fondet.
  2. Vetëm projektet me të paktën 60 pikë shqyrtohen për financim.

*Projektet me buxhet mbi 1 500 000 Lek duhet të marrin të paktën 75 në procesin e vlerësimit.

  1. Projekti i pragut të dytë përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e mjaftueshme
  2. Projekti i pragut të parë përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse kapacitetet financiare dhe operative të aplikantët vlerësohen si jo të mjaftueshme.
  3. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike skualifikohen nga procesi.