Lista e renditjes së projekt-propozimeve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të marra në dorëzim pas Thirrjes Publike për OSHC-të në bashkinë Përmet

 

Nr. Organizata Projekti Pikët          Komente
PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM
1. FLOEM Edukimi i të rinjve me ambjentin dhe natyrën në Bashkinë Përmet

 

86  pikë Propozuar për financim.

 

         
PROJEKTET QË NUK JANË PROPOZUAR PËR FINANCIM

 

LEGJENDA

  1. Numri i projekteve të miratuara varet nga vlera totale e fondeve në dispozicion; projektet me numrin më të madh të pikëve miratohen për financim deri sa të jenë përdorur të gjitha fondet.
  2. Vetëm projektet me të paktën 60 pikë shqyrtohen për financim.

*Projektet me buxhet mbi 1 500 000 Lek duhet të marrin të paktën 75 në procesin e vlerësimit.

  1. Projekti i pragut të dytë përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e mjaftueshme
  2. Projekti i pragut të parë përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse kapacitetet financiare dhe operative të aplikantët vlerësohen si jo të mjaftueshme.
  3. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike skualifikohen nga procesi.