Struktura komunitare

Përfshin bërjen publike të:

Detyrat, kompetencat rreth strukturave komunitare

STRUKTURA KOMUNITARE NE FSHAT

Fshati drejtohet nga kryetari dhe kryesia e fshatit.

Përbërja e kryesisë së fshatit duhet të respektojë ligjin për barazinë gjinore.

Kryetari dhe kryesia e fshatit :

  1. Kujdesen për parandalimin e ndërhyrjeve të paligjshme në rjetin e furnizimit me ujë të pijshëm, të kanaleve mbrojtëse si dhe kanaleve të ujitjes dhe kullimit.
  2. Kujdesen për ndërhyrjet e paligjshme të çfarëdolloj dëmtimi në rrugë, trotuare, sheshet publike në fshat etj.
  3. Administrimin e varrezave te fshatit.
  4. Kujdesen për ruajtjen e pyjeve dhe kullotave.

STRUKTURA KOMUNITARE NE QYTET

Detyrat më të hollësishme përcaktohen në rregulloret dhe urdhëresat e KB

Kryetari i fshatit ka të drejtë me nismën e tij të vijë në mbledhjen e KB dhe të shprehë mendimin e tij në mbledhje për çështje që janë të lidhura me fshatin përkatës.

Rregulloren per organizimin dhe funksionimin e keshillave komunitare