Standartet dhe procedurat për të bërë kërkesë për informim

Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi pranë Zyrës me Një Ndalesë, me postë në adresën: Bashkia Përmet, sheshi “AbdylFrashëri” nr.1, Përmet, me postë elektronike në adresën: zaimirudina@yahoo.com  ose info@bashkiapermet.gov.al  ose me anë të portalit “Pyetshtetin.al” , duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij.

Kërkesa për informim duhet të përmbajë:
a) emrin dhe mbiemrin e kërkuesit;
b) adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni;
c) përshkrimin e informacionit që kërkohet;
ç) formatin në të cilin preferohet informacioni;
d) çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të kërkuar;

Formular Kërkese 

Afati për marrjen e informacionit, është  jo më vonë se 10 ditë pune nga dita e dorëzimit të kërkesës.
Kur kërkesa për informacion, i dërgohet një autoriteti tjetër publik, afati përmarrjen e përgjigjes është jo më vonë se 15 ditë pune nga dita e mbërritjes së kërkesës në autoritetin e parë.
Afati mund të zgjatet me jo më shumë se 5 ditë pune për një nga shkaqet e mëposhtme:
a) nevoja për të kërkuar dhe shqyrtuar dokumente të shumta e voluminoze;
b) nevoja për t’I shtrirë kërkimet në zyra dhe mjedise që janë fizikisht të ndara nga zyra qendrore e autoritetit;
c) nevoja për t’u konsultuar me autoritete të tjera publike përpara marrjes së një vendimi për plotësimin ose jo të kërkesës.
Vendimi përzgjatjen e afatit i njoftohet menjëherë kërkuesit.

Formular Ankese
Formularin e ankesës të plotësuar, mund ta dërgoni në Zyrën e Komisionerit në adresën e-mail info@idp.al , dorazi ose me postë në adresën: rruga “AbdiToptani”, Tiranë