Dokumentacioni për marrjen me qira: (Kreu II, pika 7, VKM 54 date 05.02.2014 e ndryshuar)

  1. Kërkesë e subjektit për marrje me qira (Oferta + Qëllimi i marrjes në përdorim)
  2. Planbiznes (Identiteti i subjektit kërkues, historiku i aktivitetit që kryen + Përshkrimi i projektit të investimit, i punimeve që do të realizohen + Përshkrim i shërbimeve që do të ofrohen (Firmë e personit fizik në çdo faqe)
  3. Identiteti i subjektit kërkues
  4. Deklaratë për të dhënat e NUIS-it (Nipt-it)
  5. Deklaratë për shlyerjen e detyrimeve tatimore dhe sigurimeve shoqërore
  6. Deklaratë për administratorin e subjektit ofertues nëse është në ndjekje penale, si dhe nëse ka procese gjyqësore në lidhje me aktivitetin
  7. Deklaratë se mban përgjegjësi ligjore për vërtetesinë e deklarimeve në dokumentacion
  • Shitja ose dhënia me qera e pronave dhe aseteve 

Asete dhe prona të ofruara për shitje ose dhënie me qera

Kriteret që duhen plotësuar