Sherbimet. Perfshin berjen publike te sherbimeve publike qe ofron Bashkia sipas fushave te percaktuara ligji 139/2015

  • Shërbimet në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike:

Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtja nga përmbytjet në zonat e

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor, të trotuareve dhe shesheve publike

Ndriçimi i mjediseve

Transporti publik

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit.

Shërbimi i dekorit

Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra

Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave

Administrimi dhe rregullimi i sistemit arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe.

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimi i aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Planifikimi, administrimi, zhvillimi dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

 

  • Sherbimet ne fushen e sherbimeve sociale

Perfitim nga Programet e Strehimit Social

Pajisje me vertetim si i pastrehe

Perfitim Burse Studimi Brenda Vendit

Perfitim Ndihme Ekonomike

Perfitim Pages per Paraplegjik dhe Tetraplegjik

Perfitim Pagese per Verbërinë

Perfitim pages per shtese invaliditeti

Perfitim Pagese per antësi ndryshe

Perfitim ndihme ekonomike per shërbim kujdestarie për tëmitur

Pertitim pranimi i personave me aftësi ndryshe në institucionet ditore

Pajisje me vertetim per te ardhurat ekonomike

Pajisje me vertetim per takim në burg

Pajisje me vertetim me vierërësim moralo-shogeror

Perfitim kompesimi te energyisë elektnike për kategoritë para dhe tetra plegjike si dhe të verbër.

Perfitim imbrojtjes së te miturve

Perfitim i Shperblimit te lindjes

 

  • Sherbimet ne fushen e mbrojtjes se mjedisit

Sigurimi, në nivel vendor, të masave për  mbrojtjen e cilësisë së ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja.

Sigurimi, në nivel vendor, të masave për  mbrojtjen nga ndotja akustike.

Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit.

 

  • Sherbimet administrative ne fushen e kultures, sportit dhe sherbimeve argetuese

Leje për sallat apo mjediset për aktivitete kulturore

Dhënie kostumesh popullore me qera

Leje për zhvillim aktivitetesh sportive ne mjediset e menaxhuara sportive

Leje për përdorim mjetesh apo vendesh për aktivitete argëtuese

 

  • Sherbimet administrative ne fushen e bujqesise, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyres dhe biodiversitetit

Dhënie me qera të aseteve të Bashkisënën/mbi 200 metra katror

Pajisje me konfirmim kufizim prone private me prone shtetërore

Pajisje me konfirmim per pronat e Bashkisë ( për oborr me përdorim)

Pajisje me vërtetim trajtimi me tokë (arë) sipas ligjit Nr. 7501

Pajisje me certifikatëpërdorimi

Pajisje me vërtetim të tokës në pronësi/përdorim

Pajisje me Vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor apo blegtoral

Pajisje me Aktin Marrjes së Tokës në Pronësi

Pajisje me Deklaratë Kufitarësh

Pajisje me Vërtetim që është pajisur me tokë ( për jashtë shtetit)

Pajisje me Vërtetim që nuk është pajisur me tokë

Dërgim Dokumentacioni për registrim Fillestar Toke Bujqësore

Dërgim Dokumentacioni për rregjistrimin fillestar Tokë – Truall

 

  • Sherbimet administrative ne fushen e zhvillimit ekonomik vendor

Vertetime të ndryshme për detyrimet, shiyerjen e tyre etj

Pajisje për Leje për zhvillimin e aktiviteteve argëtuese, kulturore, manifeste politike etj

Pajisje me leje për zhvillim panairi në hapësira publike

Pajisje me leje për zënie hapësire publike nga aktivitetet restorative / rekreative

Informim në lidhje me zhvillimin e pronës sipas PPV

Hartim i PDV

Hartim gentplan (i azhornuar) i pronës për leje zhvillimi dhe deklarime paraprake

Konfirmim për vijën kufizuese të qytetit te Skraparit

Leje Zhvillimi

Leje Ndërtimi

Ndryshim i aktivitetit / funksionit

Rishikim i kushteve te lejes së ndërtimit

Ndryshimi i subjektit zbatues

Konfirmim i lejes së ndërtimit

Deklaratëpër kryerje punimesh

 

  • Sherbimet administrative ne fushen e sigurise publike

Kontrolli i përditshëm i territorit

– Për të mos lejuar shkeljet ligjore, në:

Zënien e hapësirave publike;

Veprimtarine tregtare ambulante;

Vendosjen e reklamave;

Trotuareve;

Ndriçimin publik;

Ndotjen e mjedisit.

 

Konstatimi dhe marria e masave ligjore ndaj:

Ambulanteve te paligjshem e subjekteve te ndryshem, te cilet zene hapesira publike, ne menyre te paligjshme, ndotin mjedisin, konkurojne ne menyre të pandershme subjektet që janë të licensuara, si dhe shlyejne detyrimet fiskale.

Zbatimi i Vendimeve Administrative:

Tëmarra nga Kryetari i Bashkisë, Këshilli Bashkiak, si dhe marrja e masave ligjore administrative ndaj subjekteve apo individëve qe dëmtoine pronën e

Bashkisë (rrugë, trotuare, lulishte, ndricim publik etj).

Parandalimi dhe pezullimi i ndërtimeve paleje:

Të konstatuara nga inspektorët e Policisë Bashkiake, si dhe mbështetjen e Inspektoriatit te Mbrojtjes se Territorit në zbatimin e vendimeve për prishjen e objekteve pa leje.

Ndotja akustike, si dhe zhurmat që shkaktohen nga lokalet e natës:

Shqetësimet që ka komuniteti nga ndotja akustike (zhurmat) e lokaleve te natës, marrje masash ne bashkëpunim me strukturat e tiera te Bashkise

Permet, si dhe me dreitori e institucione, jashtë Bashkisë.

Vepron kryesisht për konstatimin dhe ndeshkimin e shkeljeve, sipas dispozitave te Kodit Rrugor, në drejtim të parkimit në mënyrë të paligishme, te

automjeteve të ndryshme në vende dhe hapësira, publike ose private, te taksive të pa licencensuara, te automjeteve që kryeine lëvizje nderqytetase

dhe që nuk respektoinëkërkesat ligjore eti.

 

  • Sherbimet administrative ne fushen e funksioneve dhe kompetencave te deleguara

Kerkesë për ndryshim emri / mbiemri.

Vertetim për certifikatëmartese me shtetas te huaj.

Kërkesëpër bashkim Familjar.

Kerkese për ndarje dhe vecim familjar.

Kerkesë për ndryshim vendbanimi brenda Nj .Adm.Lagjeve dhe jashte Bashkise.

Kerkese për shpallje martese per qytetaret.

Kerkesëpër regjistrim i shtetasve te huaj per shpallje martese

Kerkesëper certifikate personale.

Certifikate akt martese,aktlindje per jashte shtetit.

Certifikatëte ndryshme nga arkiva e gjendjes civile

Pajisje me procesverbal per njohje atesie

Pajisje me per vecimjamijar.

Dhënie vertetim fakti.

Kerkese për regjistrim i lindjes prane zyres gjendjes civile

Kerkese për regjistrim i vdekjeve me vonese.

Kërkesëpër lidhje martese per qytetaret.

Kërkese për certifikate familjare.

Ekzekutim i vendimeve te gjykatave.

Ekzekutim i dekreteve te presidentit te R.SH. per manje de lenie shtetesie shaiptare

Kerkese per koregjim te vendlindjes te shtetasve sipas udhezimit Nr.7733/4 dt. 23.10.2014

‘Kthim pergjigje dhe pajisje me certifikata te ndryshme per prokurorine, gjy katat, policine dhe sigurimeve shogerore

Lista emërore e femijve te lindur qe perfitojne shperblim lindje.

Kërkese e plotesim formular per pajisjen me pasaporte.

Kerkese e plotesim formulari per pajisjen me kart identiteti

Kërkesëper ndryshim te adresave te shtetasve ne register te gj.civile

Koregjime te gabimeve materiale.