Shërbimet në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike:

 • Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtja nga përmbytjet në zonat e
 • Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor, të trotuareve dhe shesheve publike
 • Ndriçimi i mjediseve
 • Transporti publik
 • Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit.
 • Shërbimi i dekorit
 • Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra
 • Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.
 • Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave
 • Administrimi dhe rregullimi i sistemit arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe.
 • Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimi i aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
 • Planifikimi, administrimi, zhvillimi dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.