Programi buxhetor afatmesëm:

Programi Buxhetor Afatmesëm parashikon një mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime publike cilësore me qellim përmirësimin e jetesës së qytetarëve;

Bashkia Përmet, administron dhe menaxhon fondet, sipas :

Kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe buxhetit vjetor viti 2021:

Kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe buxhetit vjetor viti 2022:

PBA 2022-2024

Dokumenti i parë i PBA-së 2023-2025

PBA 2023-2025