Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit

Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit, janë të përcaktuara në referencë të ligjit Nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, manualet e menaxhimit financiar për kontrollin, si dhe rregulloren e brendshme të funksionimit të Bashkisë Shkodër.

  • Karta e Auditimit të Brendshëm
  • Kodi i etikës për audituesit e brendshëm
  • Plani strategjik dhe vjetor të njësisë së auditimit të brendshëm
  • Çdo raporti të auditimit të brendshëm të ushtruar në bashki
  • Çdo raporti përfundimtar të kontrollit të jashtëm (KLSH) të ushtruar në bashki.
  • Planit të veprimit, për zbatimin e rekomandimeve të lëna në përfundim të procedurave të auditimit të brendshëm dhe të jashtëm