• Të dhëna për Koordinatorin për të Drejtën e Informimit

Emër, mbiemër: RudinaZaimi
Email: zaimirudina@yahoo.com
Adresa: BashkiaPërmet, sheshi“ Abdyl Frashëri” Përmet
Orari: Ehënë – e premte, 08:00 – 16:00

Kompetencat
a) i mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik,
duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij;
b) krijon, mban, publikon dhe përditëson rregjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve;
c) bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve;
ç) regjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej
tyre;
d) dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të
parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar
kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar;
dh) verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit
të pikës 5, të nenit 13, të ligjit 119/2014
e) kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të ligjit 119/2014, si dhe
komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik