KOMISIONET

1.Komisioni i Buxhetit, financës dhe ligjeve

2.Komisioni i planifikimit, mbrojtjes së territorit dhe mjedisit

3. Komisioni i kulturës, arsimit, sportit dhe turizmit

4.Komisioni i shërbimeve publike dhe sociale

5. Komisioni i përkrahjes sociale dhe barazisë gjinore

6. Komisioni i sigurisë publike dhe emergjencave civile

7. Komisioni i titujve vendorë të nderit

Këto komisione janë miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak Nr. 94, datë 02.12.2020.