Formulari i ankesës për shërbimet publike bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi pranë Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, me postë në adresën: Bashkia Përmet, sheshi “ Abdyl Frashëri” Përmet ose me postë elektronike në adresën: info@bashkiapermet.gov.al duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij.

Formulari i ankesës