Referuar ligjit Nr.68/2017″Për financat e vetëqeverisjes vendore”
Të ardhurat nga donacionet Njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe organet e tyre kanë të drejtë të pranojnë donacione, të cilat regjistrohen në buxhetin e njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Donacionet e pranuara nga institucionet dhe ndërmarrjet në varësi apo në pronësi të njësisë së vetëqeverisjes vendore duhet të raportohen te kjo e fundit, në çastin që ato merren.Donacionet në të mira materiale regjistrohen si asete të njësisë së vetëqeverisjes vendore.
Të ardhurat nga donacionet nuk konsiderohen si të ardhura operative për qëllim të llogaritjes së kufirit të borxhit të qeverisë vendore.

  • Donacione

Emri, shuma dhe qellimi